Web Directory Home SWU Home

สารบบเว็บที่น่าสนใจ
» ต่างประเทศ
 Link Google
 Link Yahoo
» ในประเทศ
 Link Siamguru
 Link Sanook

Google

Search swu.ac.th
Search WWW  

 

Add Web Add Web Hot Link Hot Link Newest Link Newest Link Search Search Login Login  
หมวดหลัก » การศึกษา
มหาวิทยาลัย  (32) 
(Universities)
   สอบบรรจุครู สอบครูดอทคอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ...

โรงเรียน  (4) 
(Schools)
   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถมนิวซีแลนด์Study Abroad by VAKOM,  ...

สถาบันราชภัฎ  (0) 
(Rajabhat Institute)
  


Newest Links :: การศึกษา
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยทักษิณ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลั...
http://www.tsu.ac.th/

Hits : 684, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่
พ.ศ.2514 ณ บริเวณที่ดินทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 กำหนดให้มหา...

http://www.ru.ac.th/

Hits : 678, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เรามีความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยดำเนินกิจการมาแล้วด้วยความมั่นคงทั้งด้านอุดมการณ์ ด้านการบริหาร และด้านวิชาการ จนถึงวันนี้ไ...
http://www.dpu.ac.th

Hits : 640, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเ...
http://www.kku.ac.th

Hits : 639, 
Added : 2003/08/01
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักว่า คนเป็นทรัพยากร ที่ล้ำค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ล้วน...
http://www.kmutt.ac.th

Hits : 637, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
Prince of Songkla University was the first university to be established in the southern region of
Thailand. It was set up with the purpose of extending opportunities for tertiary education to the
so...

http://www.psu.ac.th

Hits : 603, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » เซนต์จอห์น  
ปีนี้ ค.ศ.1991 โรงเรียนเซนต์จอห์นตั้งมาได้ 30 ปี ข้าพเจ้าใคร่ขอเล่าประวัติของโรงเรียนไว้เพื่อประดับความรู้ของผู้สนใจ และเพื่อที่อีก 30 ปีข้างหน้า เมื่อจะฉลองครบ 60 ปี จะได้มีเรื่องเปรียบเทียบกันแจ่มชั...
http://www.stjohn.ac.th

Hits : 561, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » AIT  
AIT is an international graduate institution of higher learning with a mission to develop highly qualified and committed professionals who will play a leading role in the sustainable development of th...
http://www.ait.ac.th

Hits : 546, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

...

http://www.krirk.ac.th

Hits : 544, 
Added : 2003/07/30
มหาวิทยาลัย » มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ในกำกับของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเมือง มหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัว และประสิทธิ...
http://www.sut.ac.th

Hits : 527, 
Added : 2003/07/30

กำลังแสดงหน้าที่  2/4
หน้า ... First  1  |  2  |  3  |  4  |  Next  Last
Best View with MSIE5.5+ ,Require 800x600 Resolution and Java Enable
SWU Web Directory v1.0 Last Updated : July 2003
Copyright © 2003 : Department of Information System, Computer Center
Contact Web Team Tel :: 0-2664-1000 Ext 5025